Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης

Σας ενημερώνουμε ότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναβάθμιση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες δεν επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες ροές ενεργειών και στις λειτουργικότητες του. 
Επίσης, σημειώνεται ότι η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint δεν θα επηρεαστούν.

Αναλυτικές Πληροφορίες