ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPV: 32500000-8) & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (CPV: 51300000-5), για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της

Διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κατατάσσεται στους ακολούθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV: 32500000-8 «Τηλεπικοινωνιακό υλικό»
CPV: 51300000-5 «Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών»

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ζητούμενα αγαθά και υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (152.257,12€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

  • Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (124.241,80 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Φυσικός Εξοπλισμός, Λογισμικό και Άδειες Χρήσης).

  • Είκοσι οκτώ χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.015,32 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, Αναβάθμισης και Εγκατάστασης.

Αναλυτικές πληροφορίες