Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (CallCenter – HelpDesk) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 176 71 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (CallCenter – HelpDesk) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (171.120,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των κατ΄ ελάχιστον προσφερόμενων ανθρωπομηνών, ήτοι για ογδόντα τέσσερις (84) ανθρωπομήνες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα Τμήμα και η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Αναδόχους αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι σε μέρος αυτών.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής, (ΤΚ 176 71).
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:
CPV: 79510000-2 (Υπηρεσίες απόκρισης τηλεφωνικών κλήσεων). 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 354512)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (138.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ποσού τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (33.120,00 €), ή συνολικά στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (171.120,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδικό Φορέα 1053.204.0000000, ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

Αποφάσεις Ανάληψης

  • 18105 ΕΞ 2024/24.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015024803  και ΑΔΑ: ΨΛΟ046ΜΤΛΠ-ΝΛ1, α/α 50440)
  • 2/55417/ΔΠΓΚ/18.06.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014972832 και ΑΔΑ: 9ΘΟΨΗ-ΠΧΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  24536 ΕΞ 2024/09.07.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015093547)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 09.07.2024
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.08.2024 ώρα: 17:00 μ.μ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27.08.2024 ώρα: 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 354512