Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας – ΚΕΜΚΕ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 176 71 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας – ΚΕΜΚΕ, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (92.583,59€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας τριών ετών και του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Χανδρή 1, Μοσχάτο Αττικής  (Τ.Κ. 183 45)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:
CPV: 72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού [κυριος]), CPV: 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής), CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), CPV: 80533100-0 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής).
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 352320).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (92.583,59€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας τριών ετών και του αναλογούντος ΦΠΑ.
- προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 56.500,00€,  πλέον ΦΠΑ:  13.560,00 €, 
- προϋπολογισμός προαίρεσης ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ: 5.650,00€, πλέον ΦΠΑ: 1.356,00€)
- προϋπολογισμός προαίρεσης τριετούς συντήρησης χωρίς ΦΠΑ: 18.164,19€, πλέον ΦΠΑ: 4.359,40€) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 051) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 128911 ΕΞ 2022/12.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΑΔΗ-Π4Τ) και έχει λάβει κωδικό MIS: 5183825. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κωδ: ΣΑΤΑ 051, 2022ΤΑ05100011, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31559/04.04.2023 (ΑΔΑΜ:24REQ014839430 και ΑΔΑ: 6ΣΠΦ46ΜΤΛΡ-ΒΤΟ) απόφαση με την οποία η ως άνω πράξη με τίτλο «Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων» εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2023.
Η δαπάνη των υπηρεσιών συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης εφόσον ενεργοποιηθεί) θα βαρύνει, μετά απο απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)   22717 ΕΞ 2024/26-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015010525)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:   27-06-2024
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   24-07-2024 ώρα: 17:00 μ.μ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  25-07-2024 ώρα: 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 352320