Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (340.933,07€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι καθαρού ποσού διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (274.946,02€), πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες