Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε ΕΥΡΩ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών.

Aναλυτικές πληροφορίες