ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των (Data Centers) της (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στις υποδομές του G-Cloud

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών που τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων (Data Centers) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις υποδομές του G-Cloud, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV:  31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος»    
51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (475.990,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 30529 ΕΞ 2022 13.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010924702 και ΑΔΑ: ΨΛΒ546ΜΤΛΠ-Ν0Ζ) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 31440 ΕΞ 2022 18.7.2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC010981465, ΑΔΑ: 6Ω4546ΜΤΛΠ-Ξ3Σ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  31954 ΕΞ 2022 20.7.2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC010981670)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/9/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 168796)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/9/2022 και ώρα 10:00 π.μ.