ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (δικαίωμα προαίρεσης), CPV: 79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (647.280,00€), συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες