ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» / ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Περιλαμβάνει:

Υποέργο 1 : «Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων»,

Υποέργο 2: «Προμήθεια αδειών χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το υποέργο 1»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72.21.21.00-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
  • 80.53.31.00-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
  • 48.00.00.00-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 8522, CPC 8313 και CPC 92, κωδικός NUTS EL3

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ΕΥΡΩ και δέκα επτά λεπτών, 468.919,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 378.160,62 €, πλέον ΦΠΑ: 90.758,55€)

και κατανέμεται ως εξής:

α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 410.390,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

β. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 58.528,27 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)

Ετήσιος Προϋπολογισμός Συντήρησης: 37.513,53€ (30.252,85€ + 7.260,68€ ΦΠΑ)

Η κατανομή του ετήσιου κόστους συντήρησης έχει ως εξής:

α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 32.831,27 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

β. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 4.682,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός Συντήρησης Πενταετίας: 187.567,65€ (151.264,25€ + 36.303,42€ ΦΠΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 (ποσά χωρίς ΦΠΑ)

378.160,62 € + 151.264,25 € = 529.424,87 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δαπάνες του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5001237 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ : 2020ΣΕ46310001

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ 463/1.

Οι δαπάνες της Συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Από 21/09/2020  έως 05/10/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σχέδιο διαβούλευσης (PDF)  (doc)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (doc)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   ops.edel.esel@gsis.gr