ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11 & ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ (Κ.Υ. Υ.ΨΗ.Δ. ΚΑΙ Γ.Γ.Τ.Τ.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ),

ΤΑΤΟΙΟΥ 96 ΑΧΑΡΝΕΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξη»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Η διάρκεια ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με τη δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 25/08/2020 έως 10/09/2020

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τεύχος διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23392 ΕΞ 2020/25-08-2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr