ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

72253200 «Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων, τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ  (3.720.434,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.000.350,00 €, πλέον ΦΠΑ: 720.084,00 €)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Η Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.350,00 €)

3.000.350,00 [αξία κύριας σύμβασης] + 0,00 [αξία δικαιωμάτων προαίρεσης] = 3.000.350,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συμφωνία-πλαίσιο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Μέγιστη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 24/04/2023 έως  09/05/2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/

 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026339