Διαβούλευση για τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας»

Διαβούλευση για τη διενέργεια, ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας»

Αναλυτική περιγραφή