ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο «Ψηφιακή βιβλιοθήκη υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο «Ψηφιακή βιβλιοθήκη υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα και Παραρτήματα στην παρούσα διακήρυξη...

Αναλυτικές πληροφορίες