Διαβούλευση για το έργο "Ψηφιακή βιβλιοθήκη υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ

Ψηφιακή βιβλιοθήκη υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (κύριος)

48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

79140000-7 - Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών

80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων εξήντα ευρώ (70.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.500,00€, πλέον ΦΠΑ: 13.560,00€)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Το δικαίωμα προαίρεσης, αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επικαιροποίησης περιεχομένου και  ανέρχονται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων, δέκα οκτώ ευρώ (21.018,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.950,00€, πλέον ΦΠΑ: 4.068.00€) και αφορά:

 Τα 16.950,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων πενήντα ευρώ (73.450,00€)

56.500,00 € + 16.950,00 € = 73.450,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δαπάνες της σύμβασης και το δικαίωμα προαίρεσης θα βαρύνουν το Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, κωδικός ΣΑΕ ΧΧΧ/Χ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 30/01/23 έως 14/02/23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ          

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/   του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025749