ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση  υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV: 42961100  «Σύστημα ελέγχου εισόδου»

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των τιμών που αφορούν  στο  δικαίωμα της προαίρεσης)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε   97.845,92€

(ποσό με Φ.Π.Α. 24%),  ήτοι

(78.908,00€  + 18.937,92€ Φ.Π.Α.= 97.845,92)

Επιπλέον, υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, χωρίς ανταλλακτικά,  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχή γενομένης από το πέρας των δύο (2) ετών της εγγύησης καλής λειτουργίας, του νέου εξοπλισμού, με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό για τα τρία (3) έτη10.788,00€ (ποσό με Φ.Π.Α. 24%),  ήτοι (8.700,00 + 2.088,00 Φ.Π.Α. = 10.788,00 €)

 

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

https://portal.eprocurement.gov.gr/Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις

 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 2023DIAB27406