ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ανάπτυξη Κεντρικού Πλαισίου Διακυβέρνησης και Ταξινόμησης Δεδομένων των Υποδομών Κυβερνητικών Υπολογιστικών Νεφών και Εκπόνηση Μελετών Ταξινόμησης Δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Ανάπτυξη Κεντρικού Πλαισίου Διακυβέρνησης και Ταξινόμησης Δεδομένων των Υποδομών Κυβερνητικών Υπολογιστικών Νεφών και Εκπόνηση Μελετών Ταξινόμησης Δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

48000000-8 “Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής”

72000000-5 “Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη”

72221000-0 “Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης”

72220000-3 “Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα”

72263000-6 “Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού”

72330000-2 “Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων”

80533100-0 “Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής”

72322000-8  “Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων”

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Άνω των ορίων Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €8.088.427,00

(ποσό με ΦΠΑ 24%), 

(€6.522.925,00 πλέον ΦΠΑ €1.565.502,00)

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

€3.235.370,80 (ποσό με ΦΠΑ 24%)

(€2.609.170,00 πλέον ΦΠΑ €626.200,80)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

€11.323.797,80 (ποσό με ΦΠΑ 24%)

(€9.132.095,00 πλέον ΦΠΑ €2.191.702,80)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες για αύξηση φυσικού αντικειμένου (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες της Συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 

22DIAB000024771

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ημέρα ΧΧΧΧΧ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ / μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4412/2016 και στην 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».