Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 1 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του ΕΒΕΠ» του Έργου «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του ΕΒΕΠ»

Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.). Στο πλαίσιο της πράξης εντάσσεται και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας με σκοπό τη διάθεση του υλικού στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύ κοινό. Στην πράξη περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες: ψηφιοποίηση του αρχείου, τεκμηρίωση του αρχείου, ανάπτυξη αποθετηρίου, δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον και δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0967.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.