​​​​​​​Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Υγείας

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ανάπτυξη κατανεμημένου δικτύου κόμβων αυτοματοποιημένης αποστολής πρωτογενών δεδομένων από το σύνολο των νοσοκομείων και άλλων φορέων του ΕΣΥ για την τροφοδότηση του κεντρικού μηχανισμού επιτελικής πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός κατανεμημένου δικτύου κόμβων αυτοματοποιημένης αποστολής πρωτογενών δεδομένων από το σύνολο των Νοσοκομείων και άλλων φορέων του ΕΣΥ για την τροφοδότηση του κεντρικού μηχανισμού επιτελικής πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας (BI-Health). Το παρόν έργο στοχεύει στην αξιοποίηση δράσεων και εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν από το Υπουργείο Υγείας, στην αναβάθμιση αυτών και στην ανάπτυξη νέων προηγμένων εφαρμογών για την διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων. Η προτεινόμενη Πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο δύο οριζόντιων, άμεσα εξαρτημένων, αξόνων ως ακολούθως: • Άξονας 1: Αναβάθμιση και Λειτουργική Επέκταση Εφαρμογής κατανεμημένου Κόμβου e-Gov (Μονάδα Υγείας) • Άξονας 2: Ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης ΚΑΙ Διαχείρισης Δικτύου Κόμβων e-Gov και Λοιπές Υποστηρικτικές Εφαρμογές (Υπουργείο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0983.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.