Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

Η Πράξη στοχεύει στην τεχνολογική, λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ. Επίσης, στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ) και των υποσυστημάτων αυτής, καθώς και στη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0971.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.