Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Η παρούσα Πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιά και ειδικότερα στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής, την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος και συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το ΥΠΑΙΘ (όπου απαιτείται), καθώς και τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων επίδοσης και επιτευγμάτων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0978.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.