Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Π.Ι. με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερ. Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Π.Ι.».

Το έργο αφορά στην Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των μαθημάτων επιχειρηματικότητας, της ανοιχτής, ενεργού επιχειρηματικής εκπαίδευσης, δράσεων ωρίμανσης-επώασης και συμβουλευτικής, οργάνωσης και υποστήριξης των εργασιών της δομής και, τέλος, της αξιολόγησης και της βιωσιμότητας των εν λόγω δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0945.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.