Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Το έργο αφορά στην ενημέρωση και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφώσεων και κύκλων μάθησης αξιοποιώντας ΤΠΕ, την υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης, τον εξοπλισμό ειδικού εργαστηρίου παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας, τη δημιουργία ειδικού αποθετηρίου εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού, καλών πρακτικών κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0935.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.