Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Η παρούσα πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία και στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης κατάλληλων δράσεων, όπως είναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος, η σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και των σχεδίων δράσης για την υλοποίησή τους, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικών μελετών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0981.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.