Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)»

Σκοπός της πράξης είναι η διάχυση αναστοχαστικών μεθόδων και δεικτών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου διδακτικού έργου από τον ίδιο τον διδάσκοντα, η οικείωσή του με τεχνικές ουσιαστικής εμπλοκής των φοιτητών κατά την παραγωγή, διάχυση και επεξεργασία της νέας γνώσης, η εφαρμογή τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας με στόχο την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών όλων των φοιτητών βάσει της μαθησιακής τους δυναμικής. Επίσης, η εφαρμογή τεχνικών διδακτικής ανατροφοδότησης της διδασκαλίας, η υιοθέτηση, ποιοτικών – πέραν των αμιγώς ποσοτικών – κριτήριων αξιολόγησης επίδοσης των φοιτητών αλλά και του παραγόμενου εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου, μέσω εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης και η δυναμική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, με στόχο τη διευκόλυνση της ενεργητικής εμπλοκή των φοιτητών, ακόμη και εκείνων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0991.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.