Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Το έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μέσω υποστήριξης της λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, της δημιουργίας αποθετηρίου γνώσης, της ενίσχυσης της συλλογής, διάχυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών και της δημιουργίας χρήσιμου επιμορφωτικού υλικού με χρήση ΤΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0942.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.