Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του EΑΠ με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρημ. , Καινοτ. και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρ. που αναπτύσσονται στο ΕΑΠ»

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσω της ανάπτυξης στον ακαδημαϊκό χώρο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και της ενίσχυσης ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών μέσα από τα πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0929.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.