Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο “Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού”

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού με σκοπό: α) τη συνεχή ψηφιακή καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής του Ασωπού που συλλέγονται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, β) την έγκαιρη και σε πραγματικό χρόνο ανίχνευση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής, γ) τη συνεχή ψηφιακή καταγραφή στοιχείων νοσηρότητας και θνησιμότητας, δ) την άμεση ενημέρωση φορέων και πολιτών πιθανών υπερβάσεων αναμενόμενων τιμών σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μετρήσεις και χρήσης προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων από τον πληθυσμό και ε) τον σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας του πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0973.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.