Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μέρους του αρχείου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών»

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την υλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών που σχετίζονται με συναλλαγές των Υπηρεσιών της ΠΔΕ με πολίτες και επιχειρήσεις και οδηγούν στην έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων από την ΠΔΕ προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, στα πλαίσια της Δράσης προβλέπεται και η ψηφιοποίηση έντυπων εγγράφων των Γενικών Διευθύνσεων της ΠΔΕ και η ψηφιοποίηση μιας σειράς διαδικασιών των Διευθύνσεων της ΠΔΕ που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών, διοικητικών πράξεων ή βεβαιώσεων και αποτελούν αντικείμενο της συνδιαλλαγής των Διευθύνσεων της ΠΔΕ με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η παροχή τους με ψηφιακό μέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0949.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.