Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Περιφέρεια 4.0: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της εφαρμογής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ανάμεσα στην κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή η ευθυγράμμιση μεταξύ των Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης με τις Εθνικές Τομεακές Πολιτικές, με ειδικότερο στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας, μέσω δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0939.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.