Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Παρατηρητήριο για την προστασία της υγείας και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ετερογενών συστημάτων παρακολούθησης κλιματικών, ατμοσφαιρικών και υδρολογικών δεικτών, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών/ εκθέσεων, καθώς και την υλοποίησης ενός κεντρικού κόμβου συλλογής των δεδομένων που θα αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0948.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.