Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασιών Κτήσης Ιθαγένειας της Γ.Γ. Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.».

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας της ΓΓΙ, με την υλοποίηση κεντρικής και ενοποιημένης πληροφοριακής υποδομής που θα εξυπηρετεί στο ακέραιο τις ανάγκες των αιτούντων ιθαγένειας, του προσωπικού της ΓΓΙ καθώς και όλων των συνεργαζόμενων φορέων στα πλαίσια της συλλογής και ελέγχου των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0962.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.