Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο «Μεταφορά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στη δημόσια διοίκηση».

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί σε web περιβάλλον, θα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις καθώς και το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Τμήμα Γ’ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) της ΓΓΕΚ. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα λειτουργεί διαδικτυακά προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα προς πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για αυτοχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποίησαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και στην ηλεκτρονική χορήγηση και παραλαβή των σχετικών βεβαιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0963.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.