Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γ. Δ/νσης Οικ. & Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπ. Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Προτυποποίηση και αναμόρφωση διαδικασιών και υποδειγμάτων εγγράφων που αφορούν σε διαδικασίες ποινικές και αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα της Ε.Α.

Η πράξη αφορά στην αναλυτική εξέταση, καταγραφή, αναμόρφωση, επικαιροποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και του συναφούς με αυτές περιεχομένου των υποδειγμάτων εγγράφων, που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των διοικητικών και ποινικών διαδικασιών που εφαρμόζουν (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή). Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται ο επανασχεδιασμός και η προτυποποίηση των διαδικασιών, καθώς και η καταχώριση με τυποποιημένο λογισμικό με τις φάσεις, ρόλους, συναφή υποδείγματα εγγράφων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) που αξιοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0957.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.