ΑΠΟΦΑΣΗ παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης και τροποποίησης των όρων της διακήρυξης για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022

Τροποποίηση όρων διακήρυξης και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 28-7-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011025936), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 169207), για τη σύναψη σύμβασης για την  παροχή  υπηρεσιών  συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), CPV: 79417000-0, 72246000-1, 72225000-8, 72212730-5,  72220000-3, 79111000-5, 80550000-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.