Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή: «Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

...πρώην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Θεματική αυτή Περιοχή καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής που θέτει κατά προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής.

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων  και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, διαδικασίες ή ρυθμιστικά κείμενα. Η Θεματική Περιοχή 2 θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή απλουστευμένων διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Οι μετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact Assessment).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα δέκα τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (13.142.946,74€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Δείτε εδώ το τεύχος της Διακήρυξης

Δείτε εδώ το τεύχος της Προκήρυξης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις διορθώσεις στην περίληψη της Διακήρυξης και του τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας/Τμήμα Προμηθειών & Συμβάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-05-2021 17:00:00