ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μη διαθεσιμότητα μέρους δικτυακών υποδομών ασφαλείας και κατανομής φορτίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Δημόσια Διοίκηση, προχωρά σε μετάπτωση και περαιτέρω αναβάθμιση μέρους της δικτυακής υποδομής ασφαλείας και υποδομής κατανομής φορτίου του G-Cloud.

Η αναβάθμιση αφορά αντικατάσταση ενός από τα firewall cluster της υποδομής του G-Cloud και μετάπτωση σε νέο load balancer cluster μέρους της υποδομής του G-Cloud. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 07:00 με διάρκεια 45 λεπτά, κατά την οποία τα επηρεαζόμενα πληροφορικά συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα. 

Αναλυτικότερα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δικτυακά προσβάσιμες οι επηρεαζόμενες φιλοξενούμενες υποδομές και κατ’ επέκταση δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρεχόμενες από αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, των φιλοξενούμενων πληροφορικών συστημάτων με τους κάτωθι κωδικούς έργων:

•    K000-K008, K010-K017, K019-K064, K066-K070, K072-K075, K077-K107, K109-K122, K125-K128, K130-K134, K136-K141, K149, K158

Οι φορείς των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζονται από τις εργασίες, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ενημέρωση των τελικών χρηστών τους, για την μη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών.
Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.