Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Ε.Μ.Επ.

 

1.  Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας;

 

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 

2. Ποιος δύναται να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.;

 

Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α‘170).

 

3. Ποια στοιχεία θα καταχωρίσω στο Ε.Μ.Επ;

 

Στο Ε.Μ.Επ., μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που σας αφορούν:

α) Αριθμό κινητού τηλεφώνου

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου

δ) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής).

 

4. Πώς θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα καταχωρισθούν στο Ε.Μ.Επ;

 

Το Ε.Μ.Επ., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ. και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, αξιοποιεί τα καταχωρισμένα στοιχεία:

α) για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

β) για την επικοινωνία των φορέων του δημοσίου τομέα με τους πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του ν. 4727/2020.

γ) για την αποστολή, επίδοση ή κοινοποίηση δημοσίου εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

δ) Ειδικά, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ε.Μ.Επ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης, για την αποστολή στο φυσικό πρόσωπο κωδικών μιας χρήσης, προκειμένου το τελευταίο να έχει πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες το Δημόσιο κρίνει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

 

5.    Κάθε πότε θα πρέπει να επικαιροποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Ε.Μ.Επ.;

 

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας, οφείλετε να ενημερώνετε το Ε.Μ.Επ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή.

 

6.    Αν αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας μου μπορώ να δηλώσω την αλλαγή στο Ε.Μ.Επ.;

 

Κάθε μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας θα πρέπει να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή. 

 

7.    Για πόσο καιρό διατηρούνται στη βάση του Ε.Μ.Επ. οι μεταβολές στα στοιχεία επικοινωνίας μου;

 

Όλες οι μεταβολές των δηλώσεων στοιχείων επικοινωνίας θα διατηρούνται στη βάση ως ιστορικό μεταβολών για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών.

 

8.    Τα στοιχεία επικοινωνίας μου που καταχωρίζονται στη βάση του Ε.Μ.Επ. επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης;

 

Ναι, τα στοιχεία που δηλώνετε στην εφαρμογή επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

 

9.    Πώς ανακτώνται τα στοιχεία ταυτότητας μου που εμφανίζονται πριν την αρχική  δήλωση/επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας μου στο Ε.Μ.Επ.;

 

Η εφαρμογή Ε.Μ.Επ. ανακτά τα ακόλουθα στοιχεία σας από το Φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

 • ΑΦΜ

 • Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου

 • Όνομα

 • Επώνυμο

 • Πατρώνυμο

 • Μητρώνυμο

 

10.    Τι  χρειάζεται να διαθέτω για να καταχωρίσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Ε.Μ.Επ.; 

 

Για να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Ε.Μ.Επ.:

1)    Εφόσον έχετε προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικοί TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. και θα χρειαστείτε: 

 • το κινητό σας τηλέφωνο για να λάβετε κωδικούς μιας χρήσης (OTP – One Time Password) στον αριθμό κινητού που θα καταχωρίσετε στο Ε.Μ.Επ. και να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει,

 • πρόσβαση στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) που θα δηλώσετε για να επιβεβαιώσετε την κατοχή του.

2)    Εφόσον δεν έχετε προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικοί TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δεν μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ., μπορείτε να μεταβείτε σε κάποιο Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή και θα χρειαστεί:

 • να έχετε μαζί σας ένα ταυτοποιητικό σας έγγραφο,

 • να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας,

 • να έχετε μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο για να λάβετε κωδικούς μιας χρήσης (OTP – One Time Password) στον αριθμό που θα καταχωρίσετε στο Ε.Μ.Επ. και να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

Αργότερα θα χρειαστείτε και πρόσβαση στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) που θα δηλώσετε για να επιβεβαιώσετε την κατοχή του.
 

 

11.    Ποιο έγγραφο ταυτοποίησης χρειάζεται να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στο ΚΕΠ ή την έμμισθη προξενική αρχή, όσον αφορά στο Ε.Μ.Επ.;  

 

Σε ότι αφορά τον τύπο εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας: 

α) στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,  

β) στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας του,  

γ) στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.  

 

12.    Πώς γίνεται η αρχική καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου στο Ε.Μ.Επ.;

 

Η αρχική καταχώριση γίνεται μέσω της επιλογής «Δήλωση-Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου» και σας αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, τον οποίο εισάγετε για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια ακολουθεί επιβεβαίωση (διασταύρωση) της κατοχής του αριθμού κινητού από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking, από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, από Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή

 

13.    Πώς γίνεται η επιβεβαίωση (διασταύρωση) κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου στο Ε.Μ.Επ.;

 

Η επιβεβαίωση κατοχής του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

1) Από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking. Η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ., κατόπιν ενημέρωσης σας, διαβιβάζει μέσω διαλειτουργικότητας στα πιστωτικά ιδρύματα που θα υποδείξετε: 

α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, του οποίου είστε χρήστης e-banking και 

β) τον ΑΦΜ σας,

προς διασταύρωση, με τα στοιχεία από το πιστωτικό ίδρυμα, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της επαλήθευσης του προσωπικού σας αριθμού κινητού τηλεφώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4704/2020 (άρθρο 17).

2) Αν η κατοχή του αριθμού κινητού τηλεφώνου δεν επιβεβαιωθεί από πιστωτικό ίδρυμα δύναται να πραγματοποιηθεί διασταύρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

Η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ., κατόπιν ενημέρωσης σας, διαβιβάζει μέσω διαλειτουργικότητας, στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα υποδείξετε: 

α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, του οποίου δηλώνετε ότι είστε κάτοχος, 

β) τον ΑΦΜ σας, 

γ) τον αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου σας, 

δ) το επώνυμό σας, 

ε) το όνομά σας και 

στ) το πατρώνυμό σας

προς διασταύρωση, με τα στοιχεία συνδρομητή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της επαλήθευσης του προσωπικού σας αριθμού κινητού τηλεφώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4704/2020 (άρθρο 17).  

3) Εφόσον, δεν επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου είτε από πιστωτικό ίδρυμα, είτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

 

 

14.    Αν είμαι κάτοικος εξωτερικού και κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. και να καταχωρίσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;

 

Σε περίπτωση που διαθέτετε προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικούς TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορείτε να δοκιμάσετε να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Ε.Μ.Επ.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει η καταχώριση του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου. Η εφαρμογή θα σας αποστείλει κωδικό μιας χρήσης (ΟΤP), τον οποίο θα πρέπει να εισάγετε προς επιβεβαίωση. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή υποστηρίζει αποστολή SMS τόσο σε κινητά Ελλάδος όσο και σε κινητά εξωτερικού.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού κινητού που δηλώσατε είτε από κάποιο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι: 

α) για την επιβεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα απαιτείται να είστε χρήστης e-banking και να έχετε δηλώσει τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού (Ελλάδος ή εξωτερικού) για τη λήψη κωδικών μιας χρήσης από το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

β) η επιβεβαίωση από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας γίνεται μόνο για κινητά Ελλάδος και εφόσον ο αριθμός κινητού είναι δηλωμένος στον πάροχο σε εσάς,

Σε περίπτωση που:

 1. δεν διαθέτετε προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικούς TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή

 2. δεν είστε χρήστης e-banking κάποιου ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος  και η επιβεβαίωση δεν μπορεί να γίνει από πάροχο υπηρεσιών κινητής που λειτουργεί στην Ελλάδα 

μπορείτε να επισκεφτείτε ένα Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή έχοντας μαζί σας το ταυτοποιητικό σας έγγραφο και το κινητό σας τηλέφωνο για να γίνει η καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 

 

 

 

 

15.    Αν δεν θυμάμαι τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μπορώ να επιλέξω περισσότερους από έναν;

 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παρόχους.  
Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι επιλέγετε όλους τους πιθανούς παρόχους.

 

16.    Αν δεν θυμάμαι το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο είμαι χρήστης e-banking μπορώ να επιλέξω περισσότερα από ένα;

 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα.
Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι επιλέγετε όλα τα πιθανά πιστωτικά ιδρύματα.

 

17.    Αν επιλέξω λάθος πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή λάθος πιστωτικό ίδρυμα τι μπορώ να κάνω; 

 

Μπορείτε να κάνετε ακύρωση δήλωσης και να ξεκινήσετε νέα δήλωση-επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου.

 

18.    Αν δεν ολοκληρωθεί η δήλωση κινητού, μπορώ να δηλώσω τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας μου;

 

Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας σας από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. Μπορείτε να προβείτε στη δήλωση μόνο με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π. ή σε έμμισθη προξενική αρχή.

 

19.    Πότε θα πρέπει να μεταβώ σε Κ.Ε.Π.  ή έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;

 

Θα πρέπει να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν δεν έχετε προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικοί TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δεν μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.

 2. Σε περίπτωση που συνδεθήκατε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. αλλά δεν επαληθεύτηκε ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε ούτε από το πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking, ούτε από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

 3. Όταν θέλετε να δηλώσετε στο Ε.Μ.Επ. μόνο τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας σας χωρίς να δηλώσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.

 

20.    Μπορώ να εξυπηρετηθώ από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π., εκτός από αυτό της περιοχής μου; 

 

Ναι, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. 

 

21.    Είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των στοιχείων επικοινωνίας;

 

Δηλώνετε όποια από τα στοιχεία επικοινωνίας σας επιθυμείτε. Ωστόσο, εφόσον επιλέξετε να κάνετε τη δήλωση μέσω της εφαρμογής Ε.Μ.Επ. θα πρέπει να προηγηθεί η δήλωση-επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας και να ακολουθήσει η δήλωση όσων από τα λοιπά στοιχείων επικοινωνίας επιθυμείτε.

 

22.    Αν αλλάξω  κινητό τηλέφωνο, μπορώ να δηλώσω την αλλαγή στο Ε.Μ.Επ; 

 

Μπορείτε να δηλώσετε την αλλαγή στο Ε.Μ.Επ. μέσω της επιλογής «Μεταβολή  αριθμού κινητού τηλεφώνου», εφόσον έχετε στην κατοχή σας τον παλιό και τον νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου καθώς και τη συσκευή/συσκευές, οι οποίες μπορούν να δεχθούν κωδικό μιας χρήσης με sms για τους δύο αριθμούς κινητού (παλιό και νέο).

Διευκρινίζεται ότι: 

1)    Σε περίπτωση που υπάρχει δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και επιθυμείτε να μεταβάλλετε τον αριθμό αυτόν, λαμβάνεται αρχικά κωδικό μίας χρήσης (One Time Password) με sms στον δηλωμένο αριθμό κινητού, για την επαλήθευση κατοχής.
Στη συνέχεια, δηλώνετε τον νέο αριθμό κινητού, στον οποίο αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής στοιχείων αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Στην περίπτωση αυτή δεν ζητείται επιβεβαίωση κινητού από πιστωτικό ίδρυμα ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

2)    Εναλλακτικά μπορείτε,  να διαγράψετε τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου και να συνεχίσετε με την επιλογή της «Δήλωσης-Επιβεβαίωσης αριθμού κινητού τηλεφώνου», για τη δήλωση του νέου αριθμού κινητού.

Στην περίπτωση αυτή ζητείται επιβεβαίωση κινητού από πιστωτικό ίδρυμα ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

 

23.    Μπορούν να δηλωθούν περισσότερες από μια διευθύνσεις;

 

Στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να δηλωθούν διεύθυνση διαμονής και διεύθυνση επικοινωνίας (αν αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής).   
Αν δεν δηλωθεί διεύθυνση επικοινωνίας τότε θεωρείται ότι είναι ίδια με τη διεύθυνση διαμονής.

 

24.    Μπορώ να δηλώσω περισσότερους από έναν αριθμούς κινητού τηλεφώνου και emails;

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα email στα στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ.

 

25.    Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

 

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

 

26.    Μπορεί το ίδιο email να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

 

Κάθε email μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

 

27.    Μπορεί η ίδια διεύθυνση διαμονής ή επικοινωνίας να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

 

Κάθε διεύθυνση μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από όσα φυσικά πρόσωπα χρειαστεί.

 

28.    Πώς γίνεται η δήλωση/αλλαγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου (email) στο Ε.Μ.Επ.; 

 

Μετά τη δήλωση/αλλαγή του email σας, καθώς και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας σας, απαιτείται «Οριστικοποίηση» των στοιχείων σας. Για την οριστικοποίηση της δήλωσης/αλλαγής του email σας, σας αποστέλλεται:

 1. κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, στο κινητό που δηλώσατε, τον οποίο εισάγετε για την επαλήθευσή της ταυτότητάς σας,

 2. σύνδεσμος επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, στην καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο οφείλετε να ενεργοποιήσετε εντός 24 ωρών.

 

29.    Αν περάσει το 24ωρο και δεν έχει ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση email, τι μπορώ να κάνω; 

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν φτάσει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή αν παρέλθει το 24ωρο χωρίς να πατήσετε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μπορείτε να επιλέξετε «Επαναποστολή email» για να σας αποσταλεί με email νέος σύνδεσμος  επιβεβαίωσης, ο οποίος, επίσης, θα ισχύει για 24 ώρες. 

 

30.    Αν ο αριθμός κινητού που χρησιμοποιώ, δεν είναι στο όνομά μου (π.χ. οικογενειακό πακέτο, εταιρικός αριθμός), μπορεί να γίνει Δήλωση-Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου από εμένα;

 

Στην περίπτωση που ο αριθμός κινητού σας αντιστοιχεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να τον επιβεβαιώσει.

Επομένως, θα πρέπει να επιλέξετε επιβεβαίωση μέσω ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχετε δηλώσει τον εν λόγω αριθμό κινητού για e-banking συναλλαγές.

Αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε από το πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή προκειμένου να ταυτοποιηθείτε και στη συνέχεια να καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας και, εφόσον το επιθυμείτε, και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνον από ένα φυσικό πρόσωπο.

 

31.    Γιατί δεν πιστοποιείται ο αριθμός κινητού μου μέσω του παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που υπέδειξα;

 

Ο αριθμός του κινητού δεν πιστοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που υποδείξατε γιατί:

1) Κανένας από τους παρακάτω συνδυασμούς των στοιχείων σας που τηρεί ο πάροχος δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία μας και ανακτώνται από το φορολογικό μητρώο:

α) ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, 
β) ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου, 
γ) Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, 
δ) ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, 
ε) Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου, Επώνυμο, Όνομα.

2) Είναι μικρή η διάρκεια που έχετε στην κατοχή σας τον συγκεκριμένο αριθμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διετέθησαν από τον πάροχο.
 

 

32.    Γιατί δεν με πιστοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα που υπέδειξα;

 

Το πιστωτικό ίδρυμα που υποδείξατε δεν σας πιστοποιεί γιατί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε, δεν είναι επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού για τον ΑΦΜ σας στο μητρώο του πιστωτικού ιδρύματος για e-banking συναλλαγές.

 

33.    Ποια η διαφορά διεύθυνσης διαμονής και διεύθυνσης επικοινωνίας;

 

Διεύθυνση διαμονής είναι η διεύθυνση του τόπου όπου το φυσικό πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του.

Διεύθυνση επικοινωνίας είναι η διεύθυνση, στην οποία το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να λαμβάνει με φυσικό τρόπο την αλληλογραφία, όπως ιδίως δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους επικοινωνία με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να ταυτίζεται με τη διεύθυνση διαμονής.

Αν δεν δηλώσετε διεύθυνση επικοινωνίας, θεωρείται πως είναι ίδια με τη διεύθυνση διαμονής σας.

 

34.    Είμαι κάτοχος ταχυδρομικής θυρίδας. Μπορώ να τη δηλώσω στο Ε.Μ.Επ;

 

Ναι, μπορείτε. Η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. σας επιτρέπει να δηλώσετε την ταχυδρομική σας θυρίδα, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα της διεύθυνσης επικοινωνίας.

 

35.    Μπορώ να επιλέξω πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας μου που δηλώνω στο Ε.Μ.Επ. από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης;

 

Ναι μπορείτε. Στην εφαρμογή Ε.Μ.Επ. παρέχεται η δυνατότητα να ορίσετε αν επιθυμείτε:

 1. οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί σας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ.,

 2. οι δημόσιοι φορείς να σας επιδίδουν/κοινοποιούν διοικητικές πράξεις ή άλλα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί χωρίς αίτησή σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ.

 

36.    Αν έχω κάνει ήδη ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr και έχω δηλώσει τον αριθμό κινητού μου θα  πρέπει να τον δηλώσω εκ νέου στο Ε.Μ.Επ.;

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάνει χρήση των εφαρμογών “Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση” ή “Ηλεκτρονική Εξουσιοδότησης” μέσω της πύλης gov.gr, κατά την οποία έγινε επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας, έχετε αποδεχτεί ότι ο αριθμός του κινητού σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης, για την αποστολή κωδικών μιας χρήσης, προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες το Δημόσιο κρίνει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.
Ωστόσο, χρειάζεται να δηλώσετε τον αριθμό του κινητού σας στο Ε.Μ.Επ. σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας.

 

37.    Στο Ε.Μ.Επ. εμφανίζεται κομμένο κάποιο από τα στοιχεία ταυτότητάς μου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο). Μπορώ να το διορθώσω;

 

Το Ε.Μ.Επ. ανακτά τα ακόλουθα στοιχεία σας από το Φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

 • ΑΦΜ

 • Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου

 • Όνομα

 • Επώνυμο

 • Πατρώνυμο

 • Μητρώνυμο

Εάν κάποιο από τα στοιχεία ταυτότητάς σας εμφανίζεται κομμένο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου της Αρμόδιας  Φορολογικής Αρχής (ΔΟΥ).

 

38.    Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα κατά τη διαδικασία της δήλωσης στο Ε.Μ.Επ.;

 

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώθηκαν στο Ε.Μ.Επ., η Γ.Γ.Π.Σ. και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, καθώς και τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση. 

 

39.    Η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. παρουσιάζει το μήνυμα “Προσωρινό πρόβλημα διαθεσιμότητας”;

 

Το πρόβλημα πιθανότατα οφείλεται σε παροδικό πρόβλημα της εφαρμογής. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Επίσης, σε περίπτωση προσωρινού προβλήματος επικοινωνίας της εφαρμογής με έναν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή με το πιστωτικό ίδρυμα που θα υποδείξετε, η διαδικασία επιβεβαίωσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και η εφαρμογή σας προτρέπει να προσπαθήσετε αργότερα.

 

40.    Γιατί δεν εμφανίζεται σωστά η σελίδα του Ε.Μ.Επ. στο κινητό μου;

 

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης,  ορισμένες πληροφορίες ιστοτόπων αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη/cookies. Η διαγραφή τους, διορθώνει ορισμένα προβλήματα (π.χ. ζητήματα φόρτωσης ή μορφοποίησης ιστοτόπων). 
Δοκιμάστε να διαγράψετε υπάρχοντα cookies (να καθαρίσετε τον browser που χρησιμοποιείτε) και να  εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.

 

41.    Μπορεί η δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας μου στο ΕΜΕπ να διεκπεραιωθεί στο ΚΕΠ ή έμμισθη προξενική αρχή μέσω εκπροσώπου;

 

Η δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Ε.Μ.Επ. δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στο ΚΕΠ ή έμμισθη προξενική αρχή μέσω εκπροσώπου. Θα χρειαστεί να μεταβείτε σε ΚΕΠ ή σε έμμισθη προξενική αρχή και να ταυτοποιηθείτε από τον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει.