Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οι  Πάροχοι Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για να έχουν την δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών τιμολόγιων για συμβάσεις του Δημοσίου θα πρέπει:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχουν την δυνατότητα αποστολής ΗΤ τιμολογίων ή βρίσκονται στο στάδιο ένταξης στην διαδικασία αποστολής ΗΤ

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
 1

INFORMATION SYSTEMS IMPACT AE 

MYDATA CONNECT 

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

 2

Retail link AE μέλος του ομίλου Entersoft

Retail Link Paperless e-Invoicing 

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

 3

Softone technologies Α.Ε. 

SoftOne e-Invoicing

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

4

EPSILON NET S.A

Epsilon Digital

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

5 ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Meg MyData B2G

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

6 PRIMER SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Primer Peppol ws

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

7 ORIAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Orian MyInvoices

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

8 ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PAROCHOS IT

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

Διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.