Επικύρωση – Kαταχώριση θαλάσσιας Yπηρεσίας

Περιγραφή της υπηρεσίας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί και οι εκπρόσωποί τους, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού προκειμένου να εξυπηρετηθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία από το Τμήμα Θαλάσσιας Υπηρεσίας για διαδικασίες που αφορούν:

  • στην επικύρωση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 2,ΦΕΚ Β΄3086/24-07-2020)
  • στην καταχώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το  Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ) (άρθρο 2,ΦΕΚ Β΄3086/24-07-2020).

 

Δικαιολογητικά

 

Κάθε ενδιαφερόμενος ναυτικός, κατά την προσέλευσή του στην υπηρεσία, υποβάλλει είτε ο ίδιος είτε μέσω εκπροσώπου του αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 

  • Για επικύρωση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 2,ΦΕΚ Β΄3086/24-07-2020)

α) το ναυτικό φυλλάδιο ενδιαφερόμενου, 
β) βεβαίωση της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται το πλοίο που υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό της απόλυσής του.
γ) φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωσης σχολής που αποτελεί Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) του ενδιαφερόμενου ναυτικού,
δ) αντίγραφα μισθοδοτικών λογαριασμών (PAY) για όλο το χρονικό διάστημα ναυτολόγησής του, για την οποία αιτείται την επικύρωση.

ε) σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου του ναυτικού, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο του άμεσα ενδιαφερόμενου. 

Σαρώστε για περισσότερες πληροφορίες:    

Καταχώριση

 

  • Για καταχώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ) (άρθρο 2,ΦΕΚ Β΄3086/24-07-2020)

α) το ναυτικό φυλλάδιο ενδιαφερόμενου, 
β) φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωσης σχολής που αποτελεί Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) του ενδιαφερόμενου ναυτικού,
γ) σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου του ναυτικού, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο του άμεσα ενδιαφερόμενου.

Σαρώστε για περισσότερες πληροφορίες:    

Επικύρωση

 


Γραφείο εξυπηρέτησης - Επικοινωνία

 

 

 

fgd

Οι αιτήσεις για  Επικύρωση – Kαταχώριση Θαλάσσιας Yπηρεσίας υποβάλλονται με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του  ΥΝΑΝΠ -  4ο Τμήμα, στην ταχυδρομική διεύθυνση:  2ας Μεραρχίας 18 (2ος όροφος) Πειραιάς, 185 35.  

Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο dner.d@hcg.gr ή τηλεφωνικώς στο 2131371458.