Μάθε το eGov-KYC

Τι θα μάθετε σε αυτήν την ενότητα:

 

  • Τι είναι το eGov-KYC

  • Ποιος είναι ο στόχος του

  • Πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

  • Ποια στοιχεία αντλούνται

 

* Σύντομη Περιγραφή του eGov-KYC

 

Η Yπηρεσία "Συστηθείτε - Know Your Customer (eGov-KYC)"  προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στηv προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου, για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία. 

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχετε μόνο μέσω web banking.

Η είσοδος στην υπηρεσία eGov-KYC, γίνεται κάνοντας χρήση των   κωδικών -  διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet)  με την χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης  (αποστολή sms στο κινητό σας). Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί, η υπηρεσία σας παραπέμπει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών για την καταχώρηση του κινητού σας τηλεφώνου. 

Μέσα στην υπηρεσία eGov-KYC μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία: στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και στοιχεία εισοδήματος.

Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, δεν αποθηκεύονται στο eGov-KYC και διαβιβάζονται στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο οποίο κάνετε web banking, ύστερα από ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας.  

 

* Στόχος του eGov-KYC

 

Στόχος της εφαρμογής eGov-KYC είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) και από τους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΧΟ), για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν της συναίνεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, με γνώμονα  την προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την σύγχρονη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές. 

 

* Χρήση του eGov-KYC

 

 Η χρήση της εφαρμογής eGov-KYC πραγματοποιείται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (web  banking), όπου το φυσικό πρόσωπο αναδρομολογείται στην πλατφόρμα eGov-KYC για την άντληση και διαβίβαση των δεδομένων στο πιστωτικό ίδρυμα/χρηματοπιστωτικό οργανισμό (ΠΙ-ΧΟ) στο οποίο είναι χρήστης e-banking.
Η χρήση της εφαρμογής πραγματοποιείται στα παρακάτω δύο στάδια:

  • Στάδιο άντλησης δεδομένων: Η άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  • Στάδιο διαβίβασης δεδομένων: Η διαβίβαση κατηγοριών ή του συνόλου των δεδομένων που διαβιβάστηκαν σε ΠΙ-ΧΟ της επιλογής του φυσικού προσώπου. 

Εφόσον δώσετε ρητή και ειδική συγκατάθεση σας στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεστε στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ. 

Εάν  αρνηθείτε να χορηγήσετε συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων σας, ανακατευθύνεστε στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων.

 

* Στοιχεία που αντλούνται

 

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου, που αντλούνται από τα πρωτογενή μητρώα των αντίστοιχων φορέων, είναι:

i.   Στοιχεία ταυτότητας από το μητρώο της ΕΛΑΣ
ii.  Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ.
iii. Στοιχεία εισοδήματος από την ΑΑΔΕ
iv. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)
v.  Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ)
vi. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία από την ΑΑΔΕ

Η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων υπόκειται στην ευθύνη των δημοσίων φορέων που είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή τους.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων και θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν αποδοθεί, με τη συνήθη διοικητική διαδικασία, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικοί-διαπιστευτήρια TAXISnet.