Στόχοι του έργου

Βασικός στόχος των επιχειρησιακών παρεμβάσεων είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των χρηστών, η ορθή και έγκαιρη απεικόνιση των δημοσίων οικονομικών και η υποστήριξη της Υπηρεσιακής και Πολιτικής Ηγεσίας στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της Δημοσιονομικής Πολιτικής της χώρας.

Αναλυτικότερα, μέσω αυτού του έργου θα υποστηριχθούν:

 • Η απλοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων (ΓΔΟΥ) και η σύνταξη αναφορών για τη λήψη αποφάσεων
 • Η Λογιστική Μεταρρύθμιση και η μετάβαση του συνόλου των φορέων της ΚΔ σε λογιστική δεδουλευμένης βάσης
 •  Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες του κρατικού προϋπολογισμού, τακτικού και δημοσίων επενδύσεων
 • Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Κρατικού Προϋπολογισμού με την εισαγωγή του Προϋπολογισμού Επιδόσεων, με ενσωματωμένη την περιβαλλοντική διάσταση
 • Η λειτουργική και λοιπές ταξινομήσεις
 • Η αποτελεσματική διεξαγωγή επισκοπήσεων δαπανών και εσόδων 
 • Η απλοποίηση και η τυποποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης των δημόσιων δαπανών
 • Η μείωση των καθυστερήσεων στην πληρωμή των δημόσιων δαπανών μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος πληρωμών για όλη την Κεντρική Διοίκηση
 • Η πλήρης αποτύπωση και κεντρική διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Κράτους 
 • Η παρακολούθηση του ταμειακού προγραμματισμού
 • Η απλοποίηση των διαδικασιών συλλογής, ενοποίησης και παρακολούθησης των στοιχείων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
 • Η αποτελεσματική διαλειτουργικότητα του νέου πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα