Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και η προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και κύκλων μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ, αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού και καλών πρακτικών, διαμοιρασμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, εκπαιδευτικών δράσεων, έκδοσης οδηγών, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0938.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.