ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ: Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη συνημμένη Διακήρυξη

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:

30211400-5 «Διαμόρφωση ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε  ΕΥΡΩ και είκοσι οκτώ λεπτά (74.365,28) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.972,00€,  πλέον ΦΠΑ: 14.393,28€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000, στον ΑΛΕ 2420989001 (ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) οικονομικού έτους 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της υλοποίησης του έργου είναι εκατό (100)

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-08-2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

21171 ΕΞ 2020/27-7-2020

(ΑΔΑ: 6ΘΙ146ΜΤΛΠ-ΤΚ1, ΑΔΑΜ: 20PROC007099570)

Απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού:

22004 ΕΞ 2020/5-8-2020

(ΑΔΑ: ΩΤ4Θ46ΜΤΛΠ-ΖΥ6)