Single Government Cloud (G-Cloud Services)

Πρόσβαση

Πρόσβαση στην εφαρμογή «Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού» έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων». Για φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης την εξουσιοδότηση παρέχει ο κάτοχος του κωδικού TaxisNet του αντίστοιχου Υπουργείου. Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων» εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή «Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»

   Για Επικοινωνία και Υποστήριξη πατήστε εδώ.

Στο σύνδεσμο   Ενημερωτικό Υλικό για Φορείς   μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν περιγραφή και τρόπο αδειοδότησης των λογισμικών

Περιγραφή

Η ΓΓΠΣΔΔ, αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές, διαθέτει σύγχρονες υποδομές Cloud (G-Cloud / Κυβερνητικού Νέφους), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Κυβερνητικούς Φορείς για τη φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων τους.

Παράλληλα, σε εφαρμογή του νόμου 4623/2019, υλοποιήθηκε η ενσωμάτωση του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) στην άμεση διαχείριση της ΓΓΠΣΔΔ.

Εντάσσεται δε στη συνολικότερη κυβερνητική στρατηγική συγκέντρωσης -για πρώτη φορά- όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων των επιμέρους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε μια ενιαία δομή υπό τη συντήρηση και διαχείριση της υποδομής από τη ΓΓΠΣΔΔ (data consolidation policy). 

Η υπηρεσία Κυβερνητικού Νέφους είναι φτιαγμένη για χρήση από Δημόσιους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων. Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε παραχωρημένους προς τον φορέα εικονικούς εξυπηρετητές, στους οποίους έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

Αναφέροντας τις υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από μια υποδομή Νέφους, θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε 3 διακριτά επίπεδα υπηρεσιών:

saasv1

​​Συγκρίνοντας τα διακριτά αυτά επίπεδα υπηρεσιών σε σχέση με την ενασχόληση του φορέα, παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα:

ypodomi-platforma-logismiko

H υποδομή G-Cloud δύναται να φιλοξενήσει την εγκατάσταση και λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων ενός φορέα παρέχοντας τα ακόλουθα:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι οργανωμένες και παρέχονται σε διαφορετικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών VIP, PLATINUM, GOLD.

Η ανάλυση των υπηρεσιών ανά επίπεδο απεικονίζεται στον πίνακα: Προσφερόμενες Υπηρεσίες - G Cloud Service Tiers

1.  Gold / Platinum: Δημιουργία και διάθεση περιβάλλοντος εικονικής υποδομής, με υποβολή αιτημάτων σχετικών με την παραμετροποίηση όλων των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου και διαμεσολάβηση της τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΠΣΔΔ για την υλοποίηση αυτών.

2.  Vip: Δημιουργία και διάθεση περιβάλλοντος εικονικής υποδομής με δυνατότητα διάθεσης εικονικού firewall που διαχειρίζεται ο ίδιος ο πελάτης

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το έργο G-Cloud στην πλήρη του ανάπτυξη, λειτουργεί σε data center προδιαγραφών επιπέδου tier 3, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση των παρεχόμενων εικονικών υποδομών.
  • Το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο σύστημα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ISO 20000, εξασφαλίζοντας αποδεκτό προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής.

H παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, συνεπικουρείται από τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών reporting, asset management & capacity planning, παρακολούθησης SLA, accounting & billing.

Όσον αφορά στις υποδομές διαδικτυακής σύνδεσης η ΓΓΠΣΔΔ συνδέεται στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», με διπλής όδευσης οπτικό δακτύλιο τεχνολογίας Metro Ethernet, ταχύτητας 1.5 Gbps, με δυνατότητα επαύξησης ταχύτητας στα 10 Gbps. Όλος ο εξοπλισμός διασύνδεσης στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (active-standby).

Οφέλη, Πλεονεκτήματα

 

Ενδεικτικά:

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με την υιοθέτηση του μοντέλου  ευέλικτων και αποτελεσματικών datacenters, τα οποία παρέχουν πόρους ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε αστοχίες και άλλες καταστροφές, μέσω μοντέρνων τεχνικών εικονικοποίησης.  

Αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Αύξηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης (consolidation) πόρων: δυνατότητα συγκέντρωσης των υπολογιστικών πόρων Δημοσίων Φορέων (π.χ. διασπαρμένα Data Centers) με σκοπό την οικονομία κλίμακος σε αυτούς

Βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ως εκ τούτου διευκόλυνση της εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της χώρας.

Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων, ούτως ώστε να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες (βέλτιστη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών).

Βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης των υπηρεσιών των Κέντρων Δεδομένων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται μικρότερο χρονικό διάστημα για την παροχή των εφαρμογών (time-to-market), πολύ ευκολότερη κλιμάκωση (scaling) και κατ’ επέκταση άμεση ανταπόκριση στην αύξηση των αναγκών κλπ.

Ορθολογική εξισορρόπηση χρήσης των διαθέσιμων πόρων και της υπολογιστικής υποδομής ανάλογα με τον περιστασιακό φόρτο εφαρμογών (π.χ. περίοδος όπου ο φορέας πρέπει να διαθέσει ισχυρή υπολογιστική ισχύ σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους)

Με την αξιοποίηση των υποδομών του g-cloud, οι φιλοξενούμενοι φορείς αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη,

καθώς: 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα προβλήματα του colocation και των αυτόνομων data centers του δημοσίου είναι αρκετά και σημαντικά. Ο εξοπλισμός συνήθως είναι παλιός, ασυντήρητος και ακριβός στη χρήση του, χωρίς να αξιοποιείται επαρκώς. Η καλή λειτουργία του απαιτεί σημαντική ανθρωποπροσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ υψηλό κόστος συντήρησης, επέκτασης και αντικατάστασης καθώς και μηδενική ευελιξία. Σε αντιδιαστολή, οι υπηρεσίες Cloud και virtualization λύνουν το πρόβλημα παρέχοντας:

  • Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (HW & SW), ελαχιστοποιώντας φαινόμενα κακής διαχείρισης και άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας στα κόστη της προμήθειας (CaPex), στα κόστη συντήρησης και στα κόστη λειτουργίας (OpEx).
  • Βελτιωμένες, ευέλικτες και προσαρμόσιμες υπηρεσίες με διαφορετικά μοντέλα δέσμευσης πόρων και κοστολόγησης.

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Ένταξης

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), ο Φορέας που ενδιαφέρεται να εντάξει τις υποδομές του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

Όσον αφορά στην υποδομή του φορέα προς μετάπτωση, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

•    Οι Εφαρμογές και τα Λειτουργικά Συστήματα πρέπει να είναι συμβατά με VMWARE 6.7.
•    Οι μέγιστοι πόροι που μπορούν να δοθούν σε ένα VM είναι 64 λογικοί πυρήνες στους  Servers τύπου Β και 24 λογικοί πυρήνες στους Servers τύπου Α.
•    Η ανώτατη μνήμη που μπορεί να δοθεί σε ένα VM είναι 248GB στους Servers τύπου Β και 148GB στους Servers τύπου Α
•    Αν χρειάζεται online database backup, η βάση πρέπει να είναι υποστηριζόμενη από Netbackup

Νομικό Πλαίσιο

 

Οδηγίες χρήσης

Επικοινωνία - Υποστήριξη

 

fgd

Για την εφαρμογή «Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

fgd

Για την εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.
 

γγ

Για την εφαρμογή "Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων", μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορέων του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ΚΕ-ΥΨηΔ: 213-133 3093