Συνοπτικός διαγωνισμός για την «παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής» για τις ανάγκες της ΓΓΠΣΔΔ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), κατόπιν ανάρτησης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στο «ΚΗΜΔΗΣ» και στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: http://www.gsis.gr και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: http://www.mindigital.gr, της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής».

Πρόσκληση