Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προσφέρει τηλεφωνικές υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των χρηστών των συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και γενικότερα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης - θα  προβεί σε προμήθεια είκοσι (20) τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP 1630 ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών και δέκα (10) ακουστικών κεφαλής YEALINK HEADSET YHS33 ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών, για την ένταξη τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, με χρήση του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης του τμήματος Δ΄ - Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : oikonomikes@mindigital.gr έως την Πέμπτη 0/7/2020 και ώρα 17:00, με θέμα: «Υποβολή Προσφοράς για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα είκοσι (20) τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP 1630  αντίστοιχων χαρακτηριστικών και δέκα (10) ακουστικών κεφαλής YEALINK HEADSET YHS33 ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών, για την ένταξη τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, με χρήση του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης του Τμήματος Δ΄ - Υποστήριξης Χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας: 210 4802331 κ. Μ. Μιχαλόπουλος, email: m.michalopoulos@gsis.gr

Στις προσφορές θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Πρόσκληση