Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Σχεδίαση και Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος συγχρονισμού των βασικών τεσσάρων (4) μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης και του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών Προσώπων για την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησ

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνει σε πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφορών για το συγκεκριμένο έργο. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), σε θέματα συγχρονισμού δεδομένων με χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και η εγκατάσταση και υλοποίηση προϊόντων ανοιχτού λογισμικού, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα και τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι.

Πρόσκληση