Στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου την παρακάτω Διαδικτυακή  Υπηρεσία:

1.  Υπηρεσία Στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Καταχώρηση και έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων - Διασύνδεση με το ΠΣΣΚΕΗΣ    Υπηρεσία καταχώρησης και ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (για ΔΥΠΑ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Αναζήτηση των επενδυτικών σχεδίων των ενδιαφερόμενων με βάση τον ΑΦΜ (ενημέρωση επενδυτών) (projectPlanInfo)
  • Εισαγωγή/ενημέρωση επιχειρηματικών σχεδίων στο σύστημα σώρευσης (insertProjectPlan)
  • Έλεγχος σώρευσης επιχειρηματικού σχεδίου (χωρίς αποθήκευση στο σύστημα) (accumulateProjectPlans)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27829/8-6-2023)

Υπουργικές αποφάσεις 

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23353/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)