Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς

Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Με τη Βεβαίωση αυτή πιστοποιούνται χρονικά διαστήματα ασφάλισης καθώς και το επάγγελμα / ιδιότητα του / της ασφαλισμένου / ης στον e-ΕΦΚΑ.

Η βεβαίωση αυτή δεν αντλείται επί του παρόντος μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Δεν επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωσης για την εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ