Στοιχεία εισοδήματος από ΑΑΔΕ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων  για το Ύψος του Οικογενειακού Εισοδήματος - Κλίμακα  (από ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Εύρεση της τιμής του οικογενειακού εισοδήματος ενός ΑΦΜ στην κλίμακα ύψους οικογενειακού εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο έτος   (getKlimakaEisodima).

 • Κλίμακα Οικογενειακού Εισοδήματος (ΔΥΠΑ)(getKlimakaEisDypa)

2.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων για Τέλη Παρεπιδημούντων

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για τέλη παρεπιδημούντων (getTaxfeeData)

 • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Είσπραξη ανά Δήμο / ΑΛΕ (getDebit)

3.  Υπηρεσία άντλησης βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης (getProfileEisodhmaInd)

 • Άντληση  πληροφοριών για υποβολή φορολογικής δήλωσης χωριστά ή μη από τον/την σύζυγο σε περίπτωση συζύγων  (getTaxDeclSeparStat)

 • Άντληση  πληροφοριών για το "Απασχολούμενο Προσωπικό" σύμφωνα με το έντυπο Ε3  (getEmpStaffE3026)

 • Άντληση  πληροφοριών για ύπαρξη δηλωθέντος εισοδήματος Φ.Π. στους κωδ. 325–326 ανάλογα τον αιτούντα (μέλος Δ.Σ.)   (getDeclIncome325326)

 • Άντληση  πληροφοριών για την ύπαρξη δηλωθέντων εισοδημάτων ναυτικών (κωδ. 201–202)   (getDeclIncome201202)

 • Άντληση  πληροφοριών για το αν έχει υποβληθεί ή όχι φορολογική δήλωση κατά το φορολογικό έτος αναφοράς (getTaxDeclarStatus)

 • Άντληση  πληροφοριών για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τη λήψη ειδικών βοηθημάτων καθώς και βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (getIncomeSpecialAnerSubsidy)

 • Άντληση  πληροφοριών για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τη λήψη επιδόματος μακροχρονίως ανέργων (getIncomeLongUnempSubsidy)

 • Άντληση  πληροφοριών για το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για την καταβολή επιδομάτων-βοηθημάτων-παροχών 2023 (από 30/10/2023) (getAllIncomeUnempSubsidy2023)

 • Άντληση  πληροφοριών για το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για την καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε μακροχρόνια ανέργους(getAllIncomeLongUnempSubsidyMonth)

 • Άντληση  πληροφοριών για το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, για την καταβολή επιδόματος σε μακροχρόνια ανέργους (getAllIncomeLongUnempSubsidy)

 • Πληροφορίες για το οικογενειακό εισόδημα για τη δράση "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΝΟΙΚΙΑΖΩ" (getIncomeRenovateRent)

 • Πληροφορίες για το αν ένα πρόσωπο έχει υποβάλει δήλωση Ε1 ή εμφανίζεται εξαρτώμενο σε δήλωση τρίτου κατά το φορολογικό έτος αναφοράς (getTaxDeclarDependantStatus)
   

4.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων κατά κεφαλήν εισοδήματος 

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων κατά κεφαλήν εισοδήματος (getProfilePerCapitaIncome)

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από το Ε3 (μόνο για ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3 (getProfileEisodhmaBusiness)

   .  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από E3 για το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Ν.  (μόνο για το Υπουργείο Ανάπτυξης)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων από το έντυπο Ε3 για το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΝ (getE3ProfileEisodimaOPSAN)

   7.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από Ε3 για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων από το Ε3 για τη Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (getE3DigitalTransformInfo)

    8.  Υπηρεσία στοιχείων εισοδήματος αγροτών (για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τη διασύνδεση μεταξύ ΜΑΑΕ και ΑΑΔΕ)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη αναγκαίων εισοδηματικών στοιχείων αγροτών για τη διασύνδεση μεταξύ ΜΑΑΕ και ΑΑΔΕ (getFarmerIncomeInfo)

   9.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης (μόνο για ΕΦΚΑ)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης (getProfileOtherSourceIncome)

   10.  Παροχή Στοιχεία Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (KYC) από την ΑΑΔΕ

   Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

   • παρέχει Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου (getRegistryDataKYC)

   • παρέχει Στοιχεία Εισοδήματος (getIncomeDataKYC)

   • Στοιχεία Μητρώου, Εισοδήματος και Δραστηριότητας (Συνδυαστική λειτουργία) (getDataComboKYC)

   • παρέχει Στοιχεία Δραστηριότητας (getActivitiesKYC)

   11.  Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών (προς αναβάθμιση, προς απόσυρση, ήδη αποσυρμένα)(getTameiakesInfo)

   12.  Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (για Υπ. Ανάπτυξης)

   Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (για Υπ. Ανάπτυξης)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (getDilFpaInfo)

   13.  Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης

   Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης (getDilwsiNInfo)

   14. Στοιχεία εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για ελεγκτικές αρχές

   Υπηρεσία άντλησης στοιχείων εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για τις ελεγκτικές αρχές (ειδικού σκοπού, για την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

   Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

   • Λήψη στοιχείων ανά άθροισμα ομάδας τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το Ε1 (getIncomeSumsFromE1)
   • Λήψη στοιχείων κωδικού 015 τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το έντυπο Ν (getElemFromN)

   15. Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Ειδικού Σκοπού)

   Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Δράση για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Παροχή διαθέσιμων υποθέσεων που έχουν δημιουργηθεί εντός των τελευταίων πέντε  (Δράση για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)(getIstorikoElegxoi)

   16. Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (ειδικού σκοπού)    

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (getForTelXreh)

   17. Στοιχεία για το ατομικό εισόδημα

   Υπηρεσία άντλησης στοιχείων για το ατομικό εισόδημα

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Πληροφορίες για το ετήσιο ατομικό εισόδημα με βάση το όριο εισοδήματος (getPersonalIncomeStatusByLimit)

   18. Στοιχεία από το Ε3 για τη Δράση του Know Your Business

   Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Ε3 για την υλοποίηση της πλατφόρμας "Συστηθείτε-Know Your Business (eGov - KYB)" (αποκλειστικά για τη δράση Know Your Business)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   Λήψη ακαθάριστων εσόδων χρήσης και κωδ. κύριας δραστηριότητας από το Ε3 (getE3Info)


   Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης» για μια επιπλέον μέθοδο, στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5676/13-2-2024)

   Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2022


   Υπουργικές Αποφάσεις

    

   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για το Π.Σ. «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22833/27-6-2024) (Β΄3888)

   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το Π.Σ. «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (13486/15-4-2024) (Β΄2328/19-4-2024)

   Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2021